..
b
....


Ozonaggregat

Ozonaggregat och ozongeneratorer är perfekta för luktborttagning i restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen samt till rök/luktsanering av bilar, hotellrum och bostäder.

Introduktion
Ozon finns i naturen dels som ett skyddande lager mot ultravioletta strålar i stratosfären dels som marknära ozon i atmosfären. Ozon förknippas oftast med miljöhoten; uttunning av ozonskiktet och ökad halt av marknära ozon. Faktum är att ozon även används för att desinficera luft och vatten och för användning i en mängd industriella processer såsom blekning av pappersmassa. Ozon är en mycket reaktiv molekyl som är eftertraktad för sin starkt oxiderande förmåga. Att använda ozon för rening är en väl beprövad teknik. Marknaden för ozon är stor bl a i USA och den håller på att expandera även här i Sverige, vilket gör att det är viktigt att vara medveten om vad ozon är.

Ozon

Ozonmolekylen har en kraftig oxidationspotential vilket innebär att den lätt reagerar med andra molekyler och bryter ner/omvandlar dessa. Ozon molekylen är en instabil förening vilket innebär att om den inte träffar på någon annan förening som kan oxideras, återbildas syremolekyler från ozonet. Livslängden för ozon varierar från några minuter uppemot någon timme beroende på omgivningen (temperatur, tryck föroreningar osv).

Gränsvärden/Regleringar

1997 fick ozon GRAS status (Generally Recognized As Safe) för användning inom livsmedelsbranschen av FDA (Food and Drug Administration) i USA. Klassificeringen innebär att ozon är tillåtet som en sanerare och ett desinfektionsmedel för livsmedel när det används i mängder och i applikationer som harmonierar med GMP (Good Manufacturing Practises). GMP används i dag av många livsmedel och läkemedelstillverkare för att se till att produktionen följer lagar och bestämmelser både vad det gäller miljö, människa och kvalitet.

Redan innan ozon fick GRAS status användes det i livsmedelsindustrin. Anledningen till detta är att man ser fördelar med ozon gentemot t ex klor. Ozonet lämnar inga
farliga biprodukter efter användning vilket kan förekomma med användandet av klor.

När det gäller användningen av ozon har man ett gränsvärde på hur mycket ozon som är tillåtet i omgivningsluften. De hygieniska gränsvärdena i Sverige ligger på 0,1 ppm som nivågräns och på 0,3 ppm som takgräns. Nivågränsen är refererat till exponering under en arbetsdag och takgränsen refererar till exponering under 15 min.

Hälsoeffekter

Ozon är ett kraftfull oxiderande medel vilket innebär att man ska ha respekt för det men inte vara rädd för det. Som alla andra oxiderande medel (ex klor och väteperoxid) är ozon toxiskt över vissa gränsvärden. Ozon förekommer naturligt i vår omgivning i halter omkring 0.01 – 0.15 ppm (~ 0.3 mg/m3) och kan i urbaniserade områden förekomma upp till 1.0 ppm. Jämförelsevis kan nämnas att elektriska maskiner såsom kopieringsmaskiner, motorer och transformatorer producerar ozon i halter kring 0.5ppm.

En fördel med ozon är dess karaktäristiska lukt. Man luktar ozonet långt innan det närmar sig gränsvärdet på 0,1 ppm. Detta gör att man alltid är medveten om att man vistas i en miljö med förhöjd ozonhalt och på sätt kan undvika det.

Symptom på människor när de utsätts för ozonhalter mellan.

  • 0.1-1 ppm Huvudvärk, halstorrhet, irritation i ögonen.
  • 1-100 ppm Astmaliknande symptom, trötthet, avsaknad av aptit.

Utsätts man för en högre dos under en kortare tid får man ofta irritationer i halsen och hosta. Detta är dock inga kroniska besvär utan försvinner inom några timmar.

Ozon har använts i över 100 år i kommersiellt och ännu har ingen dödsolycka rapporterats i samband med exponering för ozon. Man ska se till så man följer de bestämmelser och lagar som finns angående ozon och ett lätt sätt att se till att man inte överskrider några gränser är att installera en omgivningsmätare för ozon i det rum eller den lokal man uppehåller sig i. Omgivningsmätaren kan ofta ställas in på en gräns då den ska varna för förhöjd halt. Detta är en enkel trygghetsåtgärd för att arbetsmiljön ska kännas säker.

......................

b     DMC Service AB | 414 54 Göteborg | +46 70-556 41 43 | Mikael@dmcservice.se