..
b
....


1 TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning. Ändring av villkoren förutsätter att Uthyraren och Hyrestagaren skriftligt kommer överens om andra villkor.

2 HYRESOBJEKT

2.1 Hyrestagaren förhyr av Uthyraren de maskiner och annan utrustning, som specificerats i Hyresavtalet. Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.

2.2 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyrestagaren förbinder sig att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med Hyresavtalet eller dessa allmänna hyresvillkor.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan från Hyrestagaren tillhandahålla instruktioner
för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.

2.4 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. I de fall
särskild besiktning erfordras av Hyresobjektet på arbetsplatsen har dock
Hyrestagaren att ombesörja och svara för kostnaderna för sådan besiktning.

3 AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING

3.1 Hyresobjektet avhämtas av Hyrestagaren från Uthyrarens hyrcenter och återlämnas till Uthyrarens hyrcenter, om annat inte överenskommits.

3.2 Efter särskild överenskommelse kan Uthyraren åta sig att svara för transport av
Hyresobjektet till och från av Hyrestagaren anvisad arbetsplats.

3.3 Hyrestagaren ansvarar för och ombesörjer lastning och lossning av Hyresobjektet vid Uthyrarens hyrcenter. Har Uthyrarens åtagit sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från av Hyrestagaren anvisad arbetsplats ansvarar Hyrestagaren för lossning och lastning av Hyresobjektet vid den anvisade arbetsplatsen, om annat inte överenskommits.

3.4 Vid återlämnande av Hyresobjektet skall Hyresobjektet vara väl rengjort och i motsvarande skick, som vid hyrestidens början, dock med beaktande för normalt
slitage. Om så inte är fallet äger Uthyraren på Hyrestagarens bekostnad vidtaga
nödvändig rengöring och/eller reparation.

4 HYRESTID

4.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den dag Hyrestagaren avhämtar Hyresobjektet från
Uthyrarens hyrcenter, alternativt från den dag Uthyraren, i de fall Uthyraren
ombesörjer transport av Hyresobjektet, avlämnar Hyresobjektet på av Hyrestagaren
anvisad plats.

4.2 Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats
löper hyrestiden till dess att Hyrestagaren återlämnat Hyresobjektet till Uthyrarens
hyrcenter, alternativt t o m den dag Hyrestagaren, i de fall Uthyraren ombesörjer
transport av Hyresobjektet, meddelat Uthyraren att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning hos Hyrestagaren.

På sätt anges nedan i punkt 9 äger part säga upp detta Hyresavtal till f örtida upphörande om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Uppsägs Hyresavtalet till förtida upphörande av Uthyraren upphör omedelbart hyrestiden att löpa och därmed Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet.

4.3 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång. Det är förenat med straffansvar att nyttja Hyresobjektet efter hyrestidens utgång.

5 HYRA

5.1 Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, vartill kommer mervärdesskatt och andra allmänna skatter eller avgifter. Minimihyra utgår på sätt anges i Uthyrarens prislista.

5.2 Hyran enligt Uthyrarens prislista förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift per ordinarie arbetsdag. Det åligger Hyrestagaren att omedelbart meddela
Uthyraren om ändring av användandet av Hyresobjektet.

5.3 Ombesörjer Uthyraren transport av Hyresobjektet har Hyrestagaren att ersätta
Uthyraren för transportkostnaderna.

6 BETALNING AV HYRA

6.1 Hyran erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än enmånad, vid varje månadsskifte, om inte annat överenskommits.

6.2 Betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inte annat överenskommits.

6.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som med 12 procentenheter överstiger gällande referensränta.

7 SKÖTSEL

7.1 Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Hyrestagaren
noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet. Har Hyrestagaren några
anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas Uthyraren.
7.2 Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas. Drivmedel, förbrukningsartiklar
etc skall vara av god kvalité. Hyrestagaren svarar för alla kostnader för
förbrukningsmaterial samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel,
som inte är att hänföra till normalt slitage och som inträffar under hyrestiden.
Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte företagas av
Hyrestagaren utan Uthyrarens skriftliga medgivande. Uppkommer behov av
reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart skriftligen meddelas till
Uthyraren.

7.3 Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande flyttas till annan arbetsplats. Hyresobjektet fårinte heller utan Uthyrarens skriftliga medgivande brukas av annan än Hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för att Hyresobjektet endast används av behörig och utbildad personal.

8 ANSVAR

8.1 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador
på Hyresobjektet, som inte utgör normalt slitage. Förkommer eller skadas
Hyresobjektet skall Hyrestagaren omedelbart skriftligen anmäla detta till Uthyraren.

8.2 Hyrestagaren ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan
tillfoga person eller egendom. Hyrestagaren förbinder sig att hålla Uthyraren skadeslös
för varje ersättningsskyldighet, som p.g.a. sådan skada kan riktas mot Uthyraren i
dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.

8.3 Uthyraren ansvarar endast för direkta skador, som uppkommit på grund av
Uthyrarens grova vårdslöshet.

8.4 Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekta skador, som uppkommit på
grund av leverensförsening, stillestånd, driftsavbrott eller annat.

8.5 Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med
allriskförsäkring motsvarande återanskaffningsvärdet, om inte annat
överenskommits. Hyrestagaren skall vidare ha sedvanlig ansvarsförsäkring.

8.6 Vid förlust av Hyresobjektet debiteras återanskaffningspriset för Hyresobjektet.

9 FÖRTIDA UPPSÄGNING

9.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande för det fall
motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

9.2 Om Hyrestagaren inställer betalningarna, försätts i konkurs eller inleder
ackordsförhandlingar är Uthyraren berättigad att säga upp Hyresavtalet till
omedelbart upphörande.


9.3 Uppsäger Uthyraren Hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt vad som
ovan angavs i punkt 9.1 och 9.2 upphör hyrestiden och Hyrestagarens rätt att
nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Hyrestagaren att omedelbart
återlämna Hyresobjektet till Uthyraren alternativt låta Uthyraren återtaga Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

 


b  

b
b

 

OBS Ozon är hälsoskadligt för människor
och djur och kan i väldigt höga
koncentrationer medföra livsfara. Det är
där därför viktigt att utrymmen som skall behandlas märks upp med varningsskylt.
Samt förseglas och låses.

Mer information om hur du installerar
finner här.DMC Service AB | 414 54 Göteborg | +46 70-556 41 43 | Mikael@dmcservice.se